Just thinking · Poems

Kỹ năng sống nào được đánh giá thấp nhất?

What are the most underrated life skills? Theo mình, đó là "Choosing to remain silent" (Viết sao cho hay ta ...) _ Kỹ năng: chọn tiếp tục duy trì sự im lặng ! Có thể, "Im lặng là vàng", nhưng nó chỉ đúng khi sự việc đó nằm trong bầu không khí sắp có thể… Continue reading Kỹ năng sống nào được đánh giá thấp nhất?