Just thinking · Poems

Kỹ năng sống nào được đánh giá thấp nhất?

What are the most underrated life skills?

Theo mình, đó là “Choosing to remain silent” (Viết sao cho hay ta …) _ Kỹ năng: chọn tiếp tục duy trì sự im lặng !

Có thể, “Im lặng là vàng”, nhưng nó chỉ đúng khi sự việc đó nằm trong bầu không khí sắp có thể bị bùng nổ, sắp có thể đi quá giới hạn nếu ta tiếp tục “không chọn sự im lặng”. Nhưng sau đó thì sao? Nếu ta chọn “tiếp tục im lặng” sau sự kiện đó, thì nó sẽ chuyển hướng bão, có thể đổ bộ lại với cấp độ mạnh hơn và phá tan mọi thứ ta đã có (đó là chiều hướng xấu nhất, chúng ta nên suy nghĩ đến những sự kiện xấu nhất, để có thể thấy tầm quan trọng của hành động, của những quyết định, nhằm định hướng lại cách giải quyết và thường thì chả ai nhìn nhận được vấn đề theo chiều hướng xấu nhất cả =)), thường thì ta hay hành động theo cảm tính)

Có nhiều hình thức im lặng, có thê, im lặng thay vì nói ra suy nghĩ của bản thân trước sự kiện cần có sự đấu tranh, hoặc trước sự kiện cần sự giải thích, trước những câu hỏi, trước những nỗi bận tâm của người khác và trước những xích mích cần được hòa giải ….

Sự im lặng đôi khi là cõi chết
Giết tình đời triệt hết mọi yêu thuơng
Vất bổ đi tất cả mọi vấn vương
Đây cô độc đây đoạn trường quan ải..
(Trích: Im lặng _ Hồng Dương)

Tham khảo 40 kỹ năng sống được đánh giá thấp: https://bighow.com/news/40-most-underrated-life-skills

1. Persistence
“Never give in, never give in, never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty – never give in except to convictions of honour and good sense.”
– Winston Churchill

2. The ability to comprehend poorly-written (or poorly-expressed) material

3. The ability to take advice and to weigh it accordingly

4. Choosing to remain silent

5. Loving somebody enough to let them win

6. Quitting when it is the right time

7. Flexibility – to move away from the place you consider home if need be, to move on after a broken relationship, to adapt to change or emergencies in your homelife and at work, to negotiate compromise in difficult situations, to learn new skills when required, to never say “I can’t do that because I’ve never done it before”.

8. Choosing to remain silent

9. Loving someone enough to let them win.

10. Pattern Recognition

11. Flirting/Seduction

12. Storytelling

13. Systemic Thinking

14. Faking respect for annoying or misinformed people

15. Adaptation and flexibility.

16. Being able to say, “I don’t know.” And actually following through to seek out the answer.

17. Creativity and Imagination.

18. The ability to ‘keep calm and carry on.’

19. Initiative.

20. Being friends with smart people.

21. Positive Attitude

22. The ability to argue a viewpoint with reasoned, well evaluated arguments and evidence.

23. Equanimity: Peace, calmness and rational thought in the face of adversity.

24. Patience (paired with #1 – persistence)

25. Knowing when to speak up

26. Knowing when to keep your mouth shut

27. Knowing the difference between being a pacifist and being a victim.

28. The ability to be comfortable with solitude, self-reflection, and mental concentration in an extroverted world.

29. The ability to be alone and enjoy solitude; the lengths some people go through for fear of being alone

30. Eye Contact

31. Optimism and flexibility or ( adaptability)

32. The ability to compromise

33. Self control

34. Kindness

35. Dignity

36. Breathing

37. Compassion and love for your fellow man

38. Resilience

39. Positive, enthusiastic attitude

40. Not being the wrong person at the wrong time

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s