Philosophy · Research

Chủ nghĩa kinh nghiệm (P1)

Phần 1: Định nghĩa, nội dung và tổng quan của Chủ nghĩa kinh nghiệm (Empiricism) Nguồn: Internet 🙂 .1. Định nghĩa Chủ nghĩa kinh nghiệm hay chủ nghĩa duy nghiệm (Empiricism) là một khuynh hướng lý thuyết về tri thức triết học với đặc điểm nhấn mạnh vai trò của trải nghiệm. Trải nghiệm có… Continue reading Chủ nghĩa kinh nghiệm (P1)