Philosophy · Research · Society

Các lý thuyết về nhân cách

Có 9 lý thuyết về nhân cách được áp dụng phổ biến hiện nay gồm:1. Lý thuyết phân tâm học của Freud2. Lý thuyết phân tâm học của Carl Jung3. Lý thuyết của Alfred Adler4. Lý thuyết 8 giai đoạn phát triển của Erikson5. Lý thuyết về nét nhân cách của Gorldon Allport6. Lý thuyết… Continue reading Các lý thuyết về nhân cách