Cau chuyen nho · Diary life · YANA

Chương 29_140720: Chicken soup for the soul.

2 tuần nay, tôi bận bù đầu với công việc. Tôi tạm nghỉ khóa học tiếng anh, không học ôn bài CIA, cũng như không viết được đôi dòng tâm sự nào. Tôi bị cuốn theo công việc. Tôi thấy mình vẫn chưa hoàn thành tốt nó. Điều đó cũng không đáng nghiêm trọng lắm,… Continue reading Chương 29_140720: Chicken soup for the soul.