Letters to myself

Lá thư thứ 1. (1st letter)

Lá thư thứ 1 gửi cho chính mình. #Tôi sẽ viết được bao nhiêu lá thư cho chính mình nhỉ?

Thành công căn bản không có bí quyết gì to lớn cả đâu. Nếu có, thì chỉ có 2 điều:

  1. Kiên trì đến cùng, không bao giờ từ bỏ.
  2. Khi bạn muốn từ bỏ, hãy nhìn lại điều thứ 1.

Lá thư đầu tiên tôi trích trong một cuốn sách được tăng, nhân sinh nhật lần thứ 30 của tôi.


The 1st letter to myself. #How many letters will I write for myself?

Basically, success doesn’t have any big secret. If yes, there are only 2 things:

  1. Persevere to the end, never give up.
  2. When you want to give up, look back the first thing.

The 1st letter I quote in a gift book, on my 30th birthday.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s