Cau chuyen nho · Diary life · Letters to myself

Lá thư thứ 2. (2nd letter)

Lá thư thứ 2 gửi cho chính mình. #Tôi sẽ viết được bao nhiêu lá thư cho chính mình nhỉ?

Nhớ nhung không nhất định phải gặp nhau, thích không nhất định phải ở bên nhau. Hãy tin rằng, mọi khoảng cách đều có ý nghĩa riêng của nó.

Mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó. Nếu bạn gắn cho nó ý nghĩa phù hợp với “niềm tin” của bạn.

Nhưng tôi chưa tìm ra được ý nghĩa của “khoảng cách”, có thể vì tôi chưa có/thiếu niềm tin. Đối với tôi, “khoảng cách” là kẻ thù lớn của tình yêu.


The second letter for myself. #How many letters will I write to myself?

Remember but not necessarily to meet. Like but not necessarily to be together. Believe that, every distance has its own meaning.

Everything has its own meaning. If you give it a meaning match to your “faith”.

But I haven’t yet found the meaning of “distance”, probably because I still lack of “faith”/don’t have “faith”. To me, “distance” is the great enemy of love.

HCM 220720

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s