Diary life · Letters to myself

Bức thư thứ 3. (3rd letter)

Yana 25.07.2020_Saigon

Nhà văn cũng giống như thợ sửa ống: có gì đó băn khoăn trong bạn mà dội nước cũng không thể cuốn trôi. Và họ giúp bạn làm mềm đống cảm xúc đang vón cục này bằng cách chuyển hoá những bế tắc thành con chữ để nó tự do trôi chảy trong hệ “tiêu hoá”. Cái bạn vướng trong họng là cái đang làm cuộc đời bạn “khó thở”.

Lá thư thứ 3 gửi cho chính mình. #Tôi sẽ viết được bao nhiêu lá thư cho chính mình nhỉ?


Yana 25.07.2020_Saigon

The witter like a plumber: There is uneasy in your mind that flushed with water that cannot sweep away. And they help you soften these clumped emotions by transforming the deadlock into words so that it flows freely through the “digestive” system. What you stuck in your throat is what makes your life “dyspnea“.

The 3rd letter for myself. #How many letter will I write to myself?

Dalat 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s