Cau chuyen nho · Diary life · Letters to myself

Bức thư thứ 4. (4th letter)

Yana_1:47PM_26.07.2020_Saigon_Quan7_ Phuclong Teashop

Cái gì khiến chúng ta phải bận tâm suy nghĩ, nó còn khiến chúng ta đau khổ. Người làm ta hạnh phúc là người chúng ta mau quên; Người khiến ta đau khổ là người khiến ta nghĩ về. Bài tập thực hành biết ơn đơn giản chỉ là nhắc ta rằng “đừng quên thứ cần nhớ” để lại “chỉ nhớ thứ cần quên”.

Lá thư thứ 4 gửi cho chính mình. #Tôi sẽ viết được bao nhiêu lá thư cho chính mình nhỉ?


Yana_1:47PM_26.07.2020_Saigon_Quan7_ Phuclong Teashop

What makes us bother thinking, it also makes us suffer. The one who makes us happy is the one we quickly forget; The person who makes us suffer is the person who makes us think of. The grateful practice is simply to remind us that “don’t forget things that we need to remember” to leave “just remember things to forget.”

The 4th letter for myself. #How many letter will I write to myself?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s