Letters to myself

Bức thư thứ 5. (5th letter)

Yana 1:49 PM_020820_Saigon_Vietnam.

Khi ai đó không có thời gian cho vấn đề của bạn, họ sẽ đưa lời khuyên.
Lúc bạn đang không ổn và họ chỉ muốn nói về giải pháp, nghĩa là họ chỉ quan tâm làm sao để bạn bình thường trở lại.
Họ không muốn biết: “Sự bất ổn của bạn đang muốn nói lên điều gì?”.
Có điều gì khiến bạn không thể giữ được nữa?

Lá thư thứ 5 gửi cho chính mình. #Tôi sẽ viết được bao nhiêu lá thư cho chính mình nhỉ?


Yana 1:49 PM_020820_Saigon_Vietnam.

When someone has no time for your problem, they will give advice.
When you are amiss, they only want to talk about solutions. It means that they only care how to get you back to normal.
They don’t want to know: “What is your instability trying to say?”.
Do you have something that you can’t hold on?

The 5th letter for myself. #How many letter will I write to myself?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s