Letters to myself

Bức thư thứ 8. (8th letter)

“Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.”

Bức thư thứ 8 gửi cho chính mình.


“Oh, life is just like a breath. We can’t take a breath longer than I can afford. But we can take our full breath with every breath. I still believe that if you truly enjoy, you will always find yourself deeply alive. “

The 8th letter for myseft.

A rainy Sunday

One thought on “Bức thư thứ 8. (8th letter)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s