Letters to myself

Bức thư thứ 10. (10th letter)

SG 17/08/20

“Ông” cho rằng cách đơn giản để giành lại quyền kiểm soát các vấn đề của mình là thừa nhận rằng nguyên nhân xuất phát từ bạn. Chỉ khi bạn nhận ra lỗi lầm thuộc về mình, bạn mới có thể sửa lỗi và bắt đầu thay đổi. Trí khôn khác với thông tin ở chỗ: một thứ là bạn phải tự vận dụng trải nghiệm của mình để nhận ra, một thứ thì bạn chỉ cần học vẹt và vay mượn từ người khác.

Bức thư thứ 10 dành cho chính mình.


SG 17/08/20

The simple way to get back in control of your problems, “he” says, is to admit that the cause is with you. Only when you realize what a mistake belongs to you can you correct it and start making changes. Intelligence differs from information in that: one thing is you have to use your own experience to realize, for one, you just need to rote and borrow from others.

The 10th letter for myseft.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s