Letters to myself

Bức thư thứ 11. (11th letter)

Thủ Đức, 4:40PM.

“Dù chúng ta hoá trang vì mục đích gì thì vẫn có một sự thật không thay đổi: con người mà ta thể hiện gần với con người thật của ta chừng nào thì những mối quan hệ của ta nhiều khả năng bền vững chừng nấy. Em thể hiện càng gần với bản chất của mình bao nhiêu thì càng có nhiều cơ hội yêu được đúng người bấy nhiêu…
Đó chính là lý do để cô ngựa vằn chẳng việc gì phải tìm cách khoác lên mình bộ lông báo đốm.”

Bức thư thứ 11 gửi cho chính mình.


Thu Duc, 4:40PM.

“No matter what we dress up for, there’s one fact that doesn’t change: the closer the humans we represent to who we truly are, the more likely our relationships are sustainable. The closer you show yourself to my true nature, the more chances you will love the right person …
That’s why the zebra doesn’t have to find a way to put on the jaguar’s fur. ”

The 11th letter for myself.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s