Letters to myself

[15th letter] Bức thư thứ 15.

Ngày Quốc Khánh.

Tôi nhận ra rằng: oán hận, chỉ trích, tội lỗi và nỗi sợ hãi gây ra nhiều rắc rối hơn mọi thứ khác Đây là bốn cảm xúc gây ra những vấn đề chính cho cơ thể và cuộc sống của chúng ta. Những cảm xúc này đến từ việc ta đổ lỗi cho người khác và chối bỏ trách nhiệm của mình đối với những việc xảy ra trong cuộc sống. Bạn thấy đấy, nếu mỗi người chúng ta biết chịu trách nhiệm đối với mọi thứ xảy ra trong cuộc sống thì sẽ không ai cần đổ lỗi cho ai cả. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống “ngoài kia” chỉ là sự phản chiếu những suy nghĩ “bên trong” của mỗi người.

Bức thư thứ 15 gửi cho chính mình.


National day.

I realized that: resentment, criticism, guilt, and fear cause more problems than anything else. These are the four emotions that cause major problems in our bodies and in our lives. These feelings come from blaming others and rejecting our responsibility for the things that happen in life. You see, if each of us were responsible for everything that happened in life, no one would need to blame anyone. Anything that happens in life “out there” is just a reflection of the “inside” thoughts of each person.

The 15th letter for myself.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s