Letters to myself

[16th letter] Bức thư thứ 16.

04.09.20 Niềm tin sâu kín nhất của những người tôi gặp lúc nào cũng là “Tôi chả giỏi giang gì cả”. Thêm vào đó, chúng ta thường tin rằng “Tôi làm chưa đủ” hay “Tôi không xứng đáng”. Nghe có giống với những gì bạn thường nghĩ không? Bạn có thường nói, thường mặc định,… Continue reading [16th letter] Bức thư thứ 16.