Letters to myself

[16th letter] Bức thư thứ 16.

04.09.20

Niềm tin sâu kín nhất của những người tôi gặp lúc nào cũng là “Tôi chả giỏi giang gì cả”. Thêm vào đó, chúng ta thường tin rằng “Tôi làm chưa đủ” hay “Tôi không xứng đáng”. Nghe có giống với những gì bạn thường nghĩ không? Bạn có thường nói, thường mặc định, thường xuyên cảm thấy “Bạn không giỏi giang gì cả” không? Thế nhưng, giỏi là giỏi cho ai? Và giỏi theo tiêu chuẩn nào? Nếu niềm tin này đã ăn quá sâu, làm thế nào bạn có thể tạo dựng một cuộc sống lành mạnh, thịnh vượng, vui vẻ và đầy yêu thương? Theo một cách nào đó, niềm tin chính trong tiềm thức của bạn sẽ luôn mâu thuẫn với cuộc sống lý tưởng ấy. Và cách nào đó, bạn sẽ không bao giờ thật sự hòa giải được hai điều đó, vì luôn có điều gì đó đi lạc hướng.

Bức thư thứ 16 gửi cho chính mình.


04.09.20

The deepest belief of the people I meet is always “I’m not good at anything”. Besides, we often believe that “I’m not doing enough” or “I don’t deserve it.” Does that sound like you would normally think? Do you often say, by default, often feel “You’re not good at anything”? But, good for whom? And good by what standards? If this belief is so deeply ingrained, how can you create a life that is healthy, prosperous, joyful, and full of love? In a way, your primary subconscious belief will always contradict that ideal life. And somehow, you will never really reconcile the two, because something always goes astray.

The 16th letter for myself.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s