Thơ

[Poem#1] Chông chênh.

Seesaw – cái bập bênh.

Một cái bập bênh
Bên kia là nắng
Bên này là mưa
Em ngồi phân bua
Khoảng trời ở giữa
Chông chênh nắng – mưa.

23.09.20, By Yana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s