Letters to myself

[18th letter] Bức thư thứ 18.

Mỗi một người trong chúng ta đều có bản sắc riêng, cái bản sắc ấy tới từ sự chấp thuận và công nhận bên trong chính mình, chúng ta muốn trở thành một người ra sao, điều này cũng dẫn dắt chúng ta có những hành vi cư xử như thế ấy. Tất cả những gì chúng ta cần làm là hãy nhìn hướng vào trong chính mình, nhìn vào cái nguyện vọng và nhu cầu ẩn sâu bên trong chúng ta.


Each of us has its own identity, that identity comes from the acceptance and recognition within ourselves, what kind of person we want to be, this also leads us to have our behavior. behave like that. All we need to do is look inside ourselves, look at the aspirations and needs hidden within us.

Yana 280920.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s