Letters to myself

[19th letter] Bức thư thứ 19.

Đúng là tuổi tác sẽ đem lại sự khôn ngoan. Nó còn đem lại sự tự tin nữa. Vì sao thế? Vì chúng ta đã tích tụ Kinh nghiệm với chữ ‘K’ viết hoa khi chúng ta đi hết hành trình đời mình, và những bài học chúng ta học được là những công cụ tuyệt vời để đưa ra quyết định tương lai. Đúng là chúng ta mắc sai lầm. Nhưng chúng ta đã học được từ chúng, và điều này đem lại một sự tự tin từ bên trong khi chúng ta đưa ra quyết định trong tương lai.


Age indeed brings wisdom. It also gives confidence. Why is that? Because we have built Experience with a capital ‘K’ as we go our way through life, and the lessons we learn are great tools for making future decisions. We indeed make mistakes. But we have learned from them, and this gives us inner confidence as we make decisions in the future.


Yana, 071020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s