Letters to myself

[20th letter] Bức thư thứ 20.

Chúng ta khiến thành công trở nên phức tạp bằng cách so sánh mình với người khác. Thay vì tuân theo định nghĩa của chúng ta về thành công, chúng ta sống theo cách người khác định nghĩa nó. Khi đó, bạn sẽ không bao giờ hài lòng với chính mình vì bạn đang chạy theo lý tưởng thành công của người khác. Hãy đi tìm định nghĩa thành công của chính mình vì chỉ có vậy, bạn mới thực sự là người thành công.


We complicate success by comparing ourselves to others. Instead of conforming to our definition of success, we live the way others define it. Then, you will never be satisfied with yourself because you are following the ideal of the success of others. Find your definition of success because only then will you be successful.

You are not alone. Yana. 131020.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s