Letters to myself

[22nd letter] Bức thư thứ 22

Trang Tu said: The wild chickens take ten steps to pick up a grain of food, take a hundred steps to drink water, but they do not expect to live in the cage. Can we resemble wild chickens? If we like the ready-made rice, we will get into the cage. Then from behind those bamboo bars, we demand freedom?


HCM 281120. [Trích: đâu đó, không nhớ nguồn :p ]

Trang Tử nói: Gà rừng đi mười bước nhặt một hạt thức ăn, đi một trăm bước mới uống một ngụm nước nhưng chúng không mong được sống trong lồng. Chúng ta có giống được những chú gà rừng không? Nếu chúng ta vì ưa thích gạo bày sẵn mà chịu chui vào chiếc lồng. Rồi từ sau những song tre đó, chúng ta đòi tự do?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s