Letters to myself

[24th letter] Bức thư thứ 24.

Tương lai của mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia và cả hành tinh này sẽ ra sao trong giai đoạn sắp tới là tùy thuộc vào thái độ ứng xử, nhìn nhận và thức tỉnh của từng cá nhân, từng tổ chức, từng quốc gia đó tạo nên. Nếu muốn thay đổi, cần khởi đầu bằng việc nhận thức, chuyển đổi tâm , lan tỏa yêu thương và chia sẻ sự hiểu biết từ mỗi người chúng ta.

Trích: Trang 7 cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh. Tác giả: Nguyên Phong.


What will the future of each human being, every organization, each nation, and the planet be like in the coming period? It depends on the behavior, recognition, and awakening of each individual, each organization, each country that makes up. If you want to change, you need to start with awareness, mind transformation, spreading love, and sharing knowledge from each of us.

Quote: Page 7 of Many lives – Many times. Author: Nguyen Phong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s