Letters to myself

[29th letter] Bức thư thứ 29.

Tình yêu dưới dạng thuần khiết nhất chính là sự chia sẻ niềm vui. Nó không đòi hỏi để đáp, không kỳ vọng điều gì cả .Chính vì lẽ đó, làm sao bạn có thể cảm thấy tổn thương?
Khi không có kỳ vọng, bạn sẽ không có cơ hội bị tổn thương. Khi đó, bạn có thể yêu từ cách xa hàng ngàn dặm, không cần phải hiện diện bên nhau.

Love in its purest form is the sharing of joy. It does not ask in response, does not expect anything. For that reason, how can you feel hurt?
When there is no expectation, you have no chance of getting hurt. Then, you can love from thousands of miles away, without having to be together.

Nỗi sợ không bao giờ là tình yêu, và trong tình yêu không bao giờ có sự sợ hãi. Không có gì để mất vì tình yêu. Vì sao phải e sợ?
Tình yêu chỉ cho đi. Yêu không phải là một giao dịch buôn bán, do đó không có vấn đề lỗ lãi. Tình yêu thích được cho đi, giống như những bông hoa luôn tỏa hương thơm.
Hãy nhớ, nỗi sợ và tình yêu không bao giờ cũng tồn tại. Điều đó là không thể. Nỗi sợ là cực đối lập của tình yêu.

Fear is never love, and in love, there is never fear. Nothing to lose for love. Why must be afraid?
Love just gives away. Love is not a trading transaction, so there is no problem with loss. Love is given away, like flowers that always have a fragrance.
Remember, fear and love never existed. It is not possible. Fear is the opposite pole of love.

Trích: Yêu – Osho.

6 thoughts on “[29th letter] Bức thư thứ 29.

    1. Cháu cũng nghĩ vậy, cháu cũng nghĩ ông ấy cũng không được chú ý nhiều ở VN. Những năm gần đây, những cuốn sách của ông được phát hành rộng rãi và được hưởng ứng nhiều vì ông có những triết lý sống gần gũi — chạm trúng những vấn đề tưởng chừng như “hiển nhiên phải thể” nhưng hóa ra có thể “không phải thế”. Do đó cháu nghĩ nhiều người có tư duy cở mở sẽ học được nhiều từ những cuốn sách của ông ấy ạ.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s