Books · How to ...

BE BEAUTIFUL, BE YOURSELF

If you can accept your body, then you have a chance to see your body as your home. You can rest in your body, settle in, relax, and feel joy and ease. If you don’t accept your body and your mind, you can’t be at home with yourself.

You have to accept yourself as you are. This is a very important practice. As you practice building a home in yourself, you become more and more beautiful.


HÃY TRỞ NÊN XINH ĐẸP, HÃY LÀ CHÍNH MÌNH

Nếu bạn có thể chấp nhận cơ thể của bạn, thì bạn có cơ hội xem cơ thể của bạn là nhà của bạn. Bạn có thể nghỉ ngơi trong cơ thể, ổn định, thư giãn và cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nếu bạn không chấp nhận cơ thể và tâm trí của mình, bạn không thể ở nhà với chính mình.

Bạn phải chấp nhận bản thân như bạn vốn có. Đây là một thực hành rất quan trọng. Khi bạn thực hành xây dựng một ngôi nhà trong chính bạn, bạn ngày càng trở nên xinh đẹp hơn.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s