Books · How to ...

BODY AND MIND

Body and mind are not two separate entities. What happens in the body will have an effect on the mind and vice versa. Mind relies on the body to manifest, and body relies on mind in order to be alive, in order to be possible.

When you love someone, you have to respect her, not only her mind but also her body. You respect your own body, and you respect her body. Your body is you. Your body is your mind. The other person’s mind and body are also connected.

CƠ THỂ VÀ LÍ TRÍ

Thân và tâm không phải là hai thực thể riêng biệt. Những gì xảy ra trong cơ thể sẽ có ảnh hưởng đến tinh thần và ngược lại. Tâm trí dựa vào cơ thể để biểu hiện, và cơ thể dựa vào tâm trí để được sống, để có thể.

Khi yêu ai đó, bạn phải tôn trọng cô ấy, không chỉ là tâm trí mà còn cả thể xác của cô ấy. Bạn tôn trọng cơ thể của chính mình, và bạn tôn trọng cơ thể của cô ấy. Cơ thể của bạn là bạn. Cơ thể của bạn là tâm trí của bạn. Tâm trí và cơ thể của người khác cũng được kết nối với nhau như vậy.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s