Books · How to ...

COMPASSION

The second element of true love is compassion. Compassion is the capacity to understand the suffering in oneself and in the other person. If you understand your own suffering, you can help him to understand his suffering.

Understanding suffering brings compassion and relief. You can transform your own suffering and help transform the suffering of the other person with the practice of mindfulness and looking deeply.


THƯƠNG HẠI

Yếu tố thứ hai của tình yêu đích thực là lòng trắc ẩn. Từ bi là khả năng thấu hiểu nỗi đau khổ của bản thân và của người khác. Nếu bạn hiểu được nỗi khổ của chính mình, bạn có thể giúp anh ấy hiểu được nỗi khổ của mình.

Hiểu được nỗi khổ mang lại lòng trắc ẩn và nhẹ nhõm. Bạn có thể chuyển hóa nỗi khổ của chính mình và giúp chuyển hóa nỗi khổ của người kia bằng cách thực hành chánh niệm và nhìn sâu.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s