Books · How to ...

EQUANIMITY

The fourth element of true love is equanimity. We can also call it inclusivesness or nondiscrimination. In a deep relationship, there’s no longer a boundary between you and the other person. You are her and she is you.

Your suffering is her suffering. Your understanding of your own suffering helps your loved one to suffer less. Suffering and happiness are no longer individual matters. What happens to your loved one happens to you. What happens to you happens to your loved one.


TƯƠNG ĐƯƠNG

Yếu tố thứ tư của tình yêu đích thực là sự bình tĩnh. Chúng ta cũng có thể gọi nó là hòa nhập hoặc không phân biệt đối xử. Trong một mối quan hệ sâu sắc, không còn ranh giới giữa bạn và người kia. Bạn là cô ấy và cô ấy là bạn.

Đau khổ của bạn là đau khổ của cô ấy. Việc bạn hiểu được nỗi khổ của chính mình sẽ giúp người thân của bạn bớt đau khổ hơn. Đau khổ và hạnh phúc không còn là chuyện riêng nữa. Điều gì xảy ra với người thân yêu của bạn xảy ra với bạn. Điều gì xảy ra với bạn xảy ra với người thân của bạn.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s