Books · How to ...

JOY

The third element of true love is the capacity to offer joy. When you know how to generate joy, it nourishes you and nourishes the other person. Your presence is an offering, like fresh air, or spring flowers, or the bright blue sky.


VUI SƯỚNG

Yếu tố thứ ba của tình yêu đích thực là khả năng mang lại niềm vui. Khi bạn biết cách tạo ra niềm vui, nó sẽ nuôi dưỡng bạn và nuôi dưỡng người kia. Sự hiện diện của bạn là một sự ban cho, như không khí trong lành, hoặc hoa mùa xuân, hoặc bầu trời xanh tươi sáng.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s