Books · How to ...

THE FOUR ELEMENTS OF TRUE LOVE

True love is made of four elements: loving kindness, compassion, joy, and equanimity. In Sanskrit, these are, maitri, karuna, mudita, and upeksha. If your love contains these elements, it will be healing and transforming, and it will have the element of holiness in it. True love has the power to heal and transform any situation and bring deep meaning to our lives.

Thich Nhat Hanh – How to Love (Mindfulness essentials) (2014)


BỐN YẾU TỐ CỦA TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Tình yêu đích thực được tạo nên từ bốn yếu tố: nhân ái, từ bi, vui vẻ và bình đẳng. Trong tiếng Phạn, đây là, maitri, karuna, mudita, và upeksha. Nếu tình yêu của bạn chứa đựng những yếu tố này, nó sẽ được chữa lành và biến đổi, và nó sẽ có yếu tố thánh thiện trong đó. Tình yêu đích thực có khả năng chữa lành và biến đổi bất kỳ hoàn cảnh nào và mang lại ý nghĩa sâu sắc cho cuộc sống của chúng ta.

– The end –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s