Books · How to ...

WATERING THE FLOWER IN A FRIEND

One day I was giving a talk at our practice center in France. Two of the people in attendance were a couple from Bordeaux who visit our center on occasion. The woman was sitting in the front of the audience, and she was crying from the beginning of the talk to the end. After the talk I went to her husband and told him, “Dear friend, your flower needs some water.”

He understood right away. After lunch, they drove home through the countryside, and he spent that hour and a half letting her know all the things he appreciated about her. When they arrived home, their children were surprised to see their mother and father so joyful. Transformation can happen very quickly.

Tưới nước cho hoa của bạn

Một ngày nọ, tôi đang thuyết trình tại trung tâm thực hành của chúng tôi ở Pháp. Hai trong số những người tham dự là một cặp vợ chồng từ Bordeaux đến thăm trung tâm của chúng tôi vào dịp này. Người phụ nữ đang ngồi trước khán giả, và cô ấy đã khóc từ đầu buổi nói chuyện cho đến cuối buổi nói chuyện. Sau cuộc nói chuyện, tôi đến gặp chồng cô ấy và nói với anh ấy, “Bạn thân mến, bông hoa của bạn cần một ít nước.”

Anh hiểu ngay. Sau bữa trưa, họ lái xe về nhà qua vùng nông thôn, và anh đã dành một tiếng rưỡi đó để cho cô biết tất cả những điều anh đánh giá cao về cô. Khi về đến nhà, các con họ ngạc nhiên khi thấy mẹ và cha vui mừng như vậy. Sự chuyển đổi có thể xảy ra rất nhanh chóng.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s