Books · How to ...

A TRUE PARTNER

We tend to wonder if we have enough to offer in a relationship. We’re thirsty for truth, goodness, compassion, spiritual beauty, so we go looking outside.

Sometimes we think we’ve found a partner who embodies all that is good, beautiful, and true. After a time, we usually discover that we’ve had a wrong perception of that person, and we become disappointed. A true partner or friend is one who encourages you to look deep inside yourself for the beauty and love you’ve been seeking.


ĐÚNG ĐỐI TÁC

Chúng ta có xu hướng tự hỏi liệu chúng ta có đủ để cống hiến trong một mối quan hệ hay không. Chúng ta khát khao chân, thiện, mỹ, tinh thần, vì vậy chúng ta đi tìm kiếm bên ngoài.

Đôi khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm thấy một đối tác là hiện thân của tất cả những gì tốt, đẹp và chân thật. Sau một thời gian, chúng tôi thường phát hiện ra rằng chúng tôi đã có nhận thức sai lầm về người đó và chúng tôi trở nên thất vọng. Đối tác hoặc người bạn thực sự là người khuyến khích bạn nhìn sâu vào bên trong bản thân để tìm kiếm vẻ đẹp và tình yêu mà bạn đang tìm kiếm.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s