Books · How to ...

BREATHING TO AVOID AN ARGUMENT

Everyone knows that blaming and arguing never help; but we forget. Conscious breathing helps us develop the ability to stop at that crucial moment, to keep ourselves from saying or doing something we regret later.

Practice conscious breathing when things are going well with your partner, then it will be there for you when things get hard.


HÃY HÍT THỞ ĐỂ TRÁNH TRANH CÃI

Mọi người đều biết rằng đổ lỗi và tranh cãi không bao giờ có ích; nhưng chúng ta quên. Thở có ý thức giúp chúng ta phát triển khả năng dừng lại ở thời điểm quan trọng đó, để giữ cho bản thân không nói hoặc làm điều gì đó mà chúng ta hối tiếc sau này.

Tập thở có ý thức khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với người bạn đời của bạn, rồi nó sẽ ở đó khi bạn gặp khó khăn.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s