Books · How to ...

LIBERATION FROM COMPLEXES

Often we can’t love ourselves or others fully when we’re stuck in our own complexes. When you have an inferiority complex, you have low self-esteem, and this is a kind of sickness. High self-esteem is also a sickness, because you consider yourself to be above others and that causes suffering as well.

Although equality is something good, it can also be a complex. When you say, “I’m as good as he is,” you still think you have a separate self. When you compare two selves to each other, suffering will result. Real liberty is freedom from all these complexes.


Giải phóng khỏi phức cảm

Thông thường, chúng ta không thể yêu bản thân hoặc những người khác một cách trọn vẹn khi chúng ta mắc kẹt trong những phức cảm của chính mình. Khi bạn mặc cảm, bạn có lòng tự trọng, và đây là một loại bệnh tật. Tự cao tự đại cũng là một căn bệnh, bởi vì bạn coi mình hơn người khác và điều đó cũng gây ra đau khổ.

Mặc dù bình đẳng là một cái gì đó tốt, nó cũng có thể là một sự phức tạp. Khi bạn nói, “Tôi cũng giỏi như anh ấy”, bạn vẫn nghĩ rằng bạn có một cái tôi riêng biệt. Khi bạn so sánh hai bản thân với nhau, sẽ dẫn đến đau khổ. Tự do thực sự là tự do khỏi tất cả những phức tạp này.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s