Books · How to ...

LISTENING WITH PATIENCE

When your loved one is talking, practice listening deeply. Sometimes the other person will say something that surprises us, that is the opposite of the way we see things. Allow the other person to speak freely. Don’t cut your loved one off or criticize their words. When we listen deeply with all our heart—for ten minutes, half an hour, or even an hour—we will begin to see the other person more deeply and understand them better. If they say something that’s incorrect, that’s based on a wrong perception, we can give them a little information later on to help them correct their thinking. But right now, we just listen.


NGHE VỚI SỰ KIÊN NHẪN

Khi người thân của bạn đang nói chuyện, hãy tập lắng nghe một cách sâu sắc. Đôi khi người kia sẽ nói điều gì đó khiến chúng ta ngạc nhiên, đó là điều ngược lại với cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ. Cho phép người kia tự do nói. Đừng cắt lời người thân của bạn hoặc chỉ trích lời nói của họ. Khi chúng ta lắng nghe sâu sắc bằng cả trái tim mình — trong mười phút, nửa giờ hoặc thậm chí một giờ — chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy đối phương sâu sắc hơn và hiểu họ hơn. Nếu họ nói điều gì đó không chính xác, đó là dựa trên nhận thức sai lầm, chúng tôi có thể cung cấp cho họ một ít thông tin sau này để giúp họ điều chỉnh suy nghĩ của mình. Nhưng ngay bây giờ, chúng tôi chỉ lắng nghe.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s