Internal Audit

Mục tiêu và sứ mệnh của KTNB

Mục tiêu của Bộ phận KTNB của Tổ chức là cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn một cách độc lập và khách quan, nhằm gia tăng giá trị và cải thiện hoạt động của Tổ chức.

Sứ mệnh của Kiểm toán nội bộ là tăng cường và bảo vệ các giá trị của tổ chức bằng việc thực hiện các hoạt động kiểm toán và tư vấn theo định hướng rủi ro và khách quan.

Bộ phận KTNB hỗ giúp Tổ chức đạt được các mục tiêu bằng cách áp dụng cách tiếp cận có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và cải thiện sự hiệu quả của các quy trình quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

– The end –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s