Books · How to ...

NOURISHED BY JOY

Learn to nourish yourself and the other person with joy. Are you able to make the other person smile? Are you able to increase her confidence and enthusiasm? If you’re not able to do these small things for her, how can you say you love her? Sometimes a kind word is enough to help someone blossom like a flower.


Nuôi dưỡng bằng niềm vui

Học cách nuôi dưỡng bản thân và người kia bằng niềm vui. Bạn có thể làm cho người đối diện mỉm cười? Bạn có thể làm tăng sự tự tin và nhiệt tình của cô ấy không? Nếu bạn không thể làm những điều nhỏ nhặt này cho cô ấy, thì làm sao bạn có thể nói rằng bạn yêu cô ấy? Đôi khi một lời nói tử tế cũng đủ giúp ai đó nở như hoa.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s