Books · How to ...

SAYING “NO”

Loving someone doesn’t mean saying “yes” to whatever the other person wants. The basis of loving someone else is to know yourself and to know what you need. I know a woman who suffered very much because she couldn’t say “no.” From the time she was young, whenever a man asked her for something, she felt she had to say “yes” even when she didn’t want to. It’s important that loving another person doesn’t take priority over listening to yourself and knowing what you need.

NÓI “KHÔNG”

Yêu một người không có nghĩa là nói “có” với bất cứ điều gì người kia muốn. Cơ sở của việc yêu người khác là biết bản thân và biết mình cần gì. Tôi biết một người phụ nữ đã rất đau khổ vì cô ấy không thể nói “không”. Từ khi còn trẻ, bất cứ khi nào một người đàn ông yêu cầu cô ấy điều gì đó, cô ấy cảm thấy mình phải nói “có” ngay cả khi cô ấy không muốn. Điều quan trọng là yêu người khác không ưu tiên lắng nghe bản thân và biết mình cần gì.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s