Books · How to ...

SHARING THE SAME ASPIRATION

In a relationship, when you and your partner share the same kind of aspiration, you become one, and you become an instrument of love and peace in the world. You begin as a community of two people, and then you can grow your community. In the practice center where I live, there are over a hundred of us. We have the same concerns, the same desires, and the same future. There is no longer a place for jealousy, because we are all faithful to the same aspiration. We share everything, but we still have our freedom intact. Love is not a kind of prison. True love gives us a lot of space.

CHIA SẺ KHÁT VỌNG

Trong một mối quan hệ, khi bạn và đối tác của bạn có chung một nguyện vọng, bạn sẽ trở thành một, và bạn trở thành công cụ của tình yêu và hòa bình trên thế giới. Bạn bắt đầu với tư cách là một cộng đồng gồm hai người và sau đó bạn có thể phát triển cộng đồng của mình. Trong trung tâm thực hành nơi tôi sống, có hơn một trăm người trong số chúng tôi. Chúng tôi có cùng mối quan tâm, cùng mong muốn và cùng một tương lai. Không còn chỗ cho sự ghen tị, bởi vì tất cả chúng ta đều trung thành với cùng một khát vọng. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ, nhưng chúng tôi vẫn có tự do của mình nguyên vẹn. Tình yêu không phải là một loại nhà tù. Tình yêu đích thực cho chúng ta rất nhiều không gian.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s