Books · How to ...

THREE KINDS OF INTIMACY

There are three kinds of intimacy: physical, emotional, and spiritual. These three should go together. Every one of us is seeking emotional intimacy. We want to have real communication, mutual understanding, and communion. We want to be in harmony with someone. When an intimate relationship contains all three elements, then physical intimacy is more meaningful and can be very healthy and healing.


BA LOẠI THÂN MẬT

Có ba loại thân mật: thể xác, tình cảm và tinh thần. Ba người này nên đi cùng nhau. Mỗi người trong chúng ta đều đang tìm kiếm sự gần gũi về tình cảm. Chúng tôi muốn giao tiếp thực sự, hiểu biết lẫn nhau và hiệp thông. Chúng tôi muốn hòa hợp với một ai đó. Khi một mối quan hệ thân mật chứa đựng cả ba yếu tố, thì sự gần gũi về thể xác sẽ có ý nghĩa hơn và có thể rất tốt cho sức khỏe và chữa bệnh.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s