Letters to myself

[32nd letter] Bức thư thứ 32

“Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.”

Trích cuốn: Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân


“Did you notice? Our emotions are finite. And when it reaches the climax of an emotion, it must change to another state. Both joy and anger are like that.”

– The end –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s