Letters to myself

[34th letter] Bức thư thứ 34

*** “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy…”  (Mùa lạc – Nguyễn Khải) “Life arises… Continue reading [34th letter] Bức thư thứ 34