Books · Discover from books

Một khám phá nhỏ về bộ não

Bộ não thường thất bại khi cố gắng xử lý thế giới lộn xộn và khó hiểu của chúng ta. Đôi khi bộ não thực hiện những nhiệm vụ tuyệt vời đầy sáng tạo và phức tạp. Nhưng não người thường được dẫn lối bởi điều mà Daniel Kahneman (*) gọi là "nghĩ nhanh" hay… Continue reading Một khám phá nhỏ về bộ não