Letters to myself

[41st letter] Bức thư thứ 41

Luôn có 2 kiểu nhà văn: Những người biết rõ mình muốn viết gì, rồi họ viết ra nó. Và những người viết ra để xem mình viết được gì. Giống như luôn có người phải biết ngày mai làm gì để có thể làm gì trong ngày hôm nay, và những người sống hôm nay để khám phá xem mai có thể làm gì khác. Một người lên kế hoạch sống và một người thử nghiệm với cuộc sống. Có người đi là phải có đích và có người đi để tạo ra con đường.
(Theo FB: Minh Đào)

————————-

There are always two types of writers: Those who know what they want to write, then they write it. And those who write to see what they can write. Like there are always people who have to know what to do tomorrow in order to be able to do today, and those who live today to discover what else tomorrow can do. One is a life planner and one is an experimenter with life. Some go to have a destination and some go to create a path. (According to FB: Minh Dao)

Bạn thì sao? Planner or experimenter?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s