A quick note in 5 minutes

[quick note] một vũng bùn

Hôm qua mình đăng câu status của một Triết gia, như sau:

“Cách làm sạch nước bùn, tốt nhất là để nước lắng yên. Vì thế, có thể lập luận rằng: những người ngồi yên và không làm gì có thể đóng góp tốt nhất cho một thế giới đang biến động” – Alan Watts.

Sau đó một người chị comment với cách nhìn thế giới, cái mà mình nghĩ là đại trà, rằng việc con người ngồi yên và không làm gì là đi ngược với xu thế chung của thế giới, thế giới này cần có vận động mới có thể biến đổi.

Theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin thì vận động không chỉ là sự thay đổi vị trí trong không gian (hình thức vận động thấp, giản đơn của vật chất) mà theo nghĩa chung nhất, vận động là mọi sự biến đổi. Thông qua vận động, vật chất mới biểu hiện và bộc lộ bản chất của mình.

Theo Ph.Ăng-ghen thì: Vật chất mà không vận động là điều không thể quan niệm được. Vận động là sự biến đổi nói chung không phụ thuộc vào tính chất, khuynh hướng hay kết quả của nó. Vật chất chỉ có thể tồn tại bằng cách vận động và thông qua vận động mà biểu hiện, bộc lộ sự tồn tại của mình.

Ok, mình không có ý kiến gì về quan điểm trên. Tuy nhiên, theo mình, cách nhìn của tác giả về thế giới đang khác, trừu tượng hơn, rằng thế giới này chả khác gì một vũng bùn cả!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s