Discover from books · For your information · Q&A with ChatGPT · Research · Society

Question with AI (1): Quan điểm của Yuval Noah Harari về cuộc cách mạng nhận thức là gì?

What is Yuval Noah Harari’s point of view about the cognitive revolution?

“In “Sapiens: A Brief History of Humankind,” Yuval Noah Harari argues that the Cognitive Revolution, which took place around 70,000 years ago, was the most important event in the history of our species. He argues that the Cognitive Revolution allowed Homo sapiens to become the dominant species on the planet by giving us the ability to create and believe in shared myths and stories. According to Harari, the Cognitive Revolution allowed humans to create complex social systems and cooperate in large groups, which in turn allowed us to develop more advanced technologies and gain control over our environment.

Harari also notes that while the Cognitive Revolution was crucial for the survival and success of our species, it also had negative consequences, such as the creation of hierarchies and the marginalization of certain groups of people. He suggests that this was because the ability to cooperate and create shared myths also gave rise to the capacity for deception and manipulation.”

***

Quan điểm của Yuval Noah Harari về cuộc cách mạng nhận thức là gì?

Trong “Sapiens: Lược sử loài người”, Yuval Noah Harari lập luận rằng Cuộc cách mạng nhận thức diễn ra khoảng 70.000 năm trước là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử loài người chúng ta. Ông lập luận rằng Cuộc cách mạng nhận thức đã cho phép Homo sapiens trở thành loài thống trị trên hành tinh bằng cách cho chúng ta khả năng tạo ra và tin vào những câu chuyện và huyền thoại được chia sẻ. Theo Harari, Cuộc cách mạng nhận thức cho phép con người tạo ra các hệ thống xã hội phức tạp và hợp tác trong các nhóm lớn, từ đó cho phép chúng ta phát triển các công nghệ tiên tiến hơn và giành quyền kiểm soát môi trường của mình.

Harari cũng lưu ý rằng mặc dù Cách mạng Nhận thức rất quan trọng đối với sự tồn tại và thành công của loài người chúng ta, nhưng nó cũng có những hậu quả tiêu cực, chẳng hạn như việc tạo ra các hệ thống phân cấp và gạt ra bên lề một số nhóm người nhất định. Ông gợi ý rằng điều này là do khả năng hợp tác và tạo ra những huyền thoại được chia sẻ cũng làm nảy sinh khả năng lừa dối và thao túng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s