Philosophy · Research · Society

Các lý thuyết về nhân cách

Có 9 lý thuyết về nhân cách được áp dụng phổ biến hiện nay gồm:1. Lý thuyết phân tâm học của Freud2. Lý thuyết phân tâm học của Carl Jung3. Lý thuyết của Alfred Adler4. Lý thuyết 8 giai đoạn phát triển của Erikson5. Lý thuyết về nét nhân cách của Gorldon Allport6. Lý thuyết… Continue reading Các lý thuyết về nhân cách

Philosophy · Research

Chủ nghĩa kinh nghiệm (P1)

Phần 1: Định nghĩa, nội dung và tổng quan của Chủ nghĩa kinh nghiệm (Empiricism) Nguồn: Internet 🙂 .1. Định nghĩa Chủ nghĩa kinh nghiệm hay chủ nghĩa duy nghiệm (Empiricism) là một khuynh hướng lý thuyết về tri thức triết học với đặc điểm nhấn mạnh vai trò của trải nghiệm. Trải nghiệm có… Continue reading Chủ nghĩa kinh nghiệm (P1)