Cau chuyen nho · Diary life · YANA · Yoga

Chương 29_210620: Trồng chuối thành công.

Đây là một sự khởi đầu thuận lợi, sau khi đã cố gắng tìm hiểu và tự thực hiện động tác Sirsasana (Headstand), với đôi phần sợ hãi. Nhưng cuối cùng, nhờ bức từơng là chỗ dựa vững chắc để có thể dần đứng vững trên đầu và cánh tay. Một khới đầu đầy cảm… Continue reading Chương 29_210620: Trồng chuối thành công.