Essay

[Essay] #1: Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems.

Đây là bài thu học hằng tháng của mình trong chủ đề học tiếng anh. Bài học cũng được tham khảo từ nhiều nguồn. Những lập luận mang tính cá nhân, không vì bất cứ mục đích gì.             There are two hard problems common in the world are the growing traffic and pollution problem.… Continue reading [Essay] #1: Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems.